Verejné obstarávanie

TERRA WYLAK, s.r.o., Veľké Zálužie 124, 951 35 Veľké Zálužie
IČO: 47 245 689, DIČ: 2023687842, IČ DPH: SK2023687842
tel.: 0903 484 137, e-mail: bajan@terrawylak.sk


                                                                                                                                              Vo Veľkom Záluží, dňa 08.02.2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky
Vážená spoločnosť,
v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 a v súvislosti s výberom dodávateľa na predmet projektu s názvom „Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS“ financovaného z podopatrenia 4.2 PRV SR 2014 – 2020, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Exteriérové kontajnerové predajne“.


1 IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA / OBSTARÁVATEĽA:
                                                                              Názov: TERRA WYLAK, s.r.o.
                                                                              IČO: 47 245 689
                                                                              Sídlo: Veľké Zálužie 124, 951 35 Veľké Zálužie


2 PREDMET ZÁKAZKY:
Názov predmetu zákazky: „Exteriérové kontajnerové predajne“
Bližšie informácie o technickej špecifikácii a podmienkach výzvy na predloženie cenovej ponuky vrátane súťažných podkladov

je možné získať mailom na bajan@terrawylak.sk alebo na adrese: TERRA WYLAK, s.r.o., Veľké Zálužie 124, 951 35 Veľké Zálužie.


3 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:
Miesto dodania predmetu zákazky bude špecifikovaný v jednotlivých objednávkach. Kontajnerové predajne budú umiestnené

v nasledovných mestách: Bratislava 2x, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina.


4 KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK:                                    najnižšia cena za predmet zákazky


5 PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:                                      735 400,00 EUR bez DPH


6 LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK:                                          13.03.2018


7 VYHOTOVENIE PONUKY
Ponuky v dvoch originálnych vyhotoveniach doručte (prostredníctvom pošty alebo kuriéra) v uzavretej nepriehľadnej obálke označenej:
                                                   „TERRA WYLAK, s.r.o. – cenová ponuka - neotvárať“
                                                   „Exteriérové kontajnerové predajne“


na adresu:                                  TERRA WYLAK, s.r.o., Veľké Zálužie 124, 951 35 Veľké Zálužie


8 DÁTUM A MIESTO VYHODNOTENIA PONÚK:

                                                                                14.03.2018, 13:00
                                                                                TERRA WYLAK, s.r.o.
                                                                                Veľké Zálužie 124
                                                                                951 35 Veľké Zálužie

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle § 52 zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.


9 PODMIENKY PODPISU ZMLUVY:
Zmluva s víťazným dodávateľom musí obsahovať ustanovenie:
„Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti

s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.“
Okrem uvedeného ustanovenia musí táto zmluva obsahovať sankciu za nedodržanie termínu plnenia zmluvy na dodávku stavebných prác, tovarov a služieb, pričom obstarávateľ/prijímateľ je povinný túto sankciu voči uchádzačovi uplatniť a vymáhať. Uvedenú skutočnosť je povinný na písomné vyžiadanie poskytovateľa preukázať.
Obstarávateľ/Prijímateľ je povinný uzatvoriť zmluvu v súlade so súťažnými podkladmi, hodnotiacimi kritériami a s ponukou úspešného uchádzača. Pri uzatváraní zmluvy obstarávateľ/prijímateľ má zapracovať všetko to, čo bolo predmetom zadávania zákazky, ako aj to, čo bolo výsledkom daného obstarávania.
Zároveň obstarávateľ/prijímateľ je povinný zapracovať do zmluvy sankciu za nedodržanie kritérií, na základe ktorých dodávateľ získal zákazku. Výška sankcie musí byť primeraná, t.j. musí predstavovať minimálne finančný rozdiel medzi víťaznou ponukou

a ponukou ďalšieho uchádzača v poradí.
V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a VZP k Zmluve sa obstarávateľ/prijímateľ zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu

s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Ďalej sa obstarávateľ/prijímateľ zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom

a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých

z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.


Obstarávateľ/ prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní

v registri partnerov verejného sektora.


Súčasťou cenovej ponuky je podpísaný návrh Kúpnej zmluvy.


Upozorňujeme Vás, že výberového konania pre výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a služieb sa nesmie zúčastniť dodávateľ (napr. firma, spoločnosť), s ktorým má alebo mal obstarávateľ posledný rok pred vyhlásením výzvy majetkové alebo personálne prepojenie. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na konateľov, členov štatutárnych orgánov, členov dozorných orgánov

a prokuristov, ak je obstarávateľom právnická osoba.


S pozdravom                                                                                                Dokument na stiahnutie
Dušan Bajan
konateľ spoločnosti

© 2015 Terrawylak.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon